استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره به تسبیح منسوب به امام عصر(عجّ)

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۰۱:۴۸ ب.ظ

 

  بدانکه علامه مجلسى (ره ) از والد ماجدش نقل کرده که روایت کرده از استادش شیخ بهائى (ره ) که گفت شنیدم از مشایخ که مذاکره مى کردند از حضرت قائم عَجَّل اللَّه فرجه در استخاره با تسبیح آنکه تسبیح را بدست گیرد و سه مرتبه صلوات بفرستد بر محمّد و آل محمّد صلوات اللّه علیهم اجمعین و یک قبضه از تسبیح را بگیرد و دو تا دو تا بشمرد پس اگر یکى باقى ماند بجا آورد و اگر دو تا باقى ماند بجا نیاورد .

و شیخ فقیه اجلّ صاحب جواهر فرموده در جواهر استخاره اى است معمول نزد بعض اهل زمان ما و بسا هست که نسبت داده مى شود به مولاى ما حضرت قائم عجل اللَّه فرجه و او آن است که بعد از قرائت و دعا یک قبضه از تسبیح را بگیرد و هشت هشت طرح کند پس اگر یکى باقیماند فى الجمله نیکست و اگر دو تا باقى ماند یک نهى از آن است و اگر سه تا ماند اختیار دارد چون فعل و ترک آن مساویست و اگر چهارتا ماند دو نهى است از آن و اگر پنج تا ماند بعضى گفته اند که تعب و رنج دارد و بعضى گفته اند که در آن ملامت است و اگر شش تا ماند نهایت خوبست و باید تعجیل در آن کرد و اگر هفت تا ماند حکمش مثل پنج است و اگر هشت تا ماند چهار نهى از آن است.

  • دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۰۱:۴۸ ب.ظ

مفاتح الغیب

داستان استخاره

استخاره با قرآن

استخاره به قرآن

تفاءل به قرآن

استخاره به اوراق

استخاره برای غیر

اوقات استخاره

استخاره به اعداد

آیت الله گرامی

استخاره کامپیوتری

استخاره اینترنتی

استخاره برای ازدواج

استخاره و ازدواج

مکارم شیرازی

استخاره و عقل گریزی

استخاره و آزادی

تردید در استخاره

الزام استخاره

استخاره به مشورت با مومنین

انواع استخاره

استخاره مدرسی

داستان استخاره کشمیری

داستان استخاره اقای کشمیری

امام حسین

استخاره امام حسین

آیت الله جوادی آملی

استخاره با قزآن

استخاره برای دیگران

استخاره امام خمینی

مفاتیح الجنان

مشورت با مومنان

استخاره بوسیله اعداد

استخاره به عدد

استخاره ذات الرقاع

درباره مفاتیح الجنان

استخاره برای تجارت

احادیث استخاره

استخاره و روایات

مفتاح دو

استخاره مطلق

استخاره مطلقه

استخاره به تسبیح

استخاره امام زمان

استخاره تسبیح امام زمان

استخاره با تسبیح

استخاره به تسبیح منصوب به امام زمان

استخاره با تسبیح منقول از امام زمان

استخاره