استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

خودتان استخاره کنید

پنجشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶ ق.ظ

آنچه از غالب روایات و سنت علمای سلف بر می آید این است که استخاره را باید هر کسی برای خودش انجام بدهد و رجوع به علما در این باره عموما مربوط به کسانی است که از طریقه آن آگاهی ندارند.

همچنین در هیچ یک از دستورات مربوط به انواع استخاره رجوع به دیگری در نظر گرفته نشده است و در هر یک از انواع آن فردی که میخواهد تصمیمی بگیرد باید اعمالی را با شرایطی که اهم آن حضور قلب و طلب خیر از خداوند است انجام دهد.  هرچند رجوع به دیگران برای استخاره و استخاره به نیابت از یگران منعی ندارد و همیشه رواج داشته است.

میتوانید به یکی از شیوه های ذیل استخاره کنید.

 


       3. استخاره با قرآن  (کلیک کنید)

       4. استخاره به اوراق  (کلیک کنید)

       5. استخاره با تسبیح  (کلیک کنید)

       6. استخاره به اعداد  (کلیک کنید)

       7 . نماز استخاره  (کلیک کنید)

  • پنجشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶ ق.ظ

آیت الله جوادی آملی

احادیث استخاره

استخاره

استخاره امام حسین

استخاره امام خمینی

استخاره امام زمان

استخاره اینترنتی

استخاره با تسبیح

استخاره با تسبیح منقول از امام زمان

استخاره با قرآن

استخاره با قزآن

استخاره برای ازدواج

استخاره برای تجارت

استخاره برای دیگران

استخاره برای غیر

استخاره به اعداد

استخاره به اوراق

استخاره به تسبیح

استخاره به تسبیح منصوب به امام زمان

استخاره به عدد

استخاره به قرآن

استخاره به مشورت با مومنین

استخاره بوسیله اعداد

استخاره تسبیح امام زمان

استخاره ذات الرقاع

استخاره مدرسی

استخاره مطلق

استخاره مطلقه

استخاره و آزادی

استخاره و ازدواج

استخاره و روایات

استخاره کامپیوتری

الزام استخاره

انواع استخاره

اوقات استخاره

تردید در استخاره

حکم استخاره اینترنتی

حکمت استخاره

داستان استخاره

ساعات استخاره

عمل به استخاره

عمل به استخاره ازدواج

فیلم استخاره

مشورت با مومنان

نماز استخاره

کتاب شناسی

کتاب شناسی استخاره

کتابشناسی

کتابشناسی استخاره